โรงพยาบาล จังหวัด
ประจำเดือน  กรุณาป้อนข้อมูลเป็นรายเดือน  ปี พ.ศ.

จำนวนผู้บาดเจ็บจาก อุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด

จำนวนผู้บาดเจ็บจาก อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้บาดเจ็บที่ศรีษะจาก อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

คน คน คน

ผู้รายงาน โทรศัพท์           

 

หมายเหตุ : การบาดเจ็บที่ศีรษะหมายถึงการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า ไม่รวมคอ
: ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ให้นับรวมทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
: ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด หมายถึง ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ใช้ยานพาหนะ ทุกประเภทรวมทั้งคนเดินเท้า
: ผู้บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ หมายถึง
  ผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ที่ ประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ