ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมแสดงและรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ 3 ส.ค.- 30 ก.ย. 2559
พร้อมทั้ง download เอกสารที่เกียวข้องได้ที่นี่
 

 
(ร่าง) พระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ....
แผ่นพับ "การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ.....
   
   
      • test 02/08/2016 11:11
    :
    test
     
text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *